Akty prawne

Kształcenie w szkolnictwie zawodowym odbywa się na podstawie właściwych przepisów regulujących pracę szkół i placówek. W związku z planowaną modernizacją szkolnictwa zawodowego w ostatnim czasie podpisano wiele nowych rozporządzeń.

W tej sekcji prezentujemy obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz przepisy, które wejdą w życie 1 września 2012 roku, wraz z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zaprezentowane dokumenty regulują kształcenie w szkolnictwie zawodowym, w tym zawodowe kształcenie modułowe. Docelowo znajdziecie tu Państwo również przekierowania do ciekawych artykułów z zakresu przepisów prawa dotyczących szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia modułowego.
Akty prawne wchodzące w życie od 1 września 2012 roku

Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2012

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

html Wprowadzenie pdf Ustawa


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie


                     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie
pdf Uzasadnienie pdf Załącznik

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
html Wprowadzenie  pdf Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych 
html Wprowadzenie  pdf Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie pdf Uzasadnienie
pdf Zmiany w l. godz. pdf Załącznik Nr 1 pdf Załącznik Nr 2
pdf Załącznik Nr 3 pdf Załącznik Nr 4 pdf Załącznik Nr 5 
pdf Załącznik Nr 6  pdf Załącznik Nr 7  pdf Załącznik Nr 8 
pdf Załącznik Nr 9  pdf Załącznik Nr 10  pdf Załącznik Nr 11 
pdf Załącznik Nr 12  pdf Załącznik Nr 13 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
html Wprowadzenie pdf Rozporządzenie
pdf Uzasadnienie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
html Wprowadzenie    pdf Rozporządzenie 


Akty prawne obecnie obowiązujące
 

Data ostatniej aktualizacji: 31.01.2012

USTAWY

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 237, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz.1).


ROZPORZĄDZENIA

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 420).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 61 poz. 626, Nr 61, poz. 624 z 2002 r. Nr 10 poz. 96 oraz z 2003r. Nr 146, poz. 1416).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730). 
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860).
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 132, poz. 1225).
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. Nr 49, poz. 411, z 2005 r. Nr 66, poz. 580, z 2006 r. Nr 226, poz. 1649, z 2007 r. Nr 207, poz. 1497 oraz z 2008 r. Nr 235, poz. 1587).

Dodaj temat do forum