System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Plakaty promujące szkolnictwo zawodowe (z możliwością bezpłatnego pobierania)

Projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz plakaty>>>

Dodaj temat do forum